Pieces of my world

Họ là những người thân, người bạn, người tôi quen biết, người tôi đã quên, hay chỉ đơn giản là những người lạ tôi gặp trong thế giới của mình. Tôi ghi lại, để làm bằng chứng cho cái việc tôi “biết” họ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: