Đêm… sáng quá!!!

Thỉnh thoảng đứng trên sân thượng của căn nhà bé nhỏ, Anh lại phải thốt lên rằng:"Đêm... sáng quá!" Đêm bây h sáng quá, không còn là đêm theo đúng cái nghĩa hay ít nhất là cái cảm giác khi đọc nhưng câu thơ đại loại như Ngõ tối đêm sâu đóm lập loè Còn... Continue Reading →

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: