Nhặt nhạnh

Sáng ra đọc một stt trên fb của một bạn về phở chửi ở Hà Nội, bạn không viết về phở chửi mà viết "tại sao bạn có thể bị chửi". Tự dưng mình lại nhớ những lần đi ăn uống trong phố. Về cơ bản, mình là đứa hơi dát, cộng với nhiều lần... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: